Biography

DANSK

 

Maria Jensen – som er det navn, der gemmer sig bag artisten, produceren, sangeren og sangskriveren DRA-MAMA – er en pop/ electronic musiker født i året 1999.

På trods af hendes unge alder, tog hun tidligt sine første skridt som selvstændig iværksætter for selvskrevet musik og komposition.

DRA-MAMA aka. Maria Jensen beskriver sin musik, stemme og inspirationskilde som sin ”…bedste ven fra barnsben. Det er bare noget, der altid har været der for mig, når jeg havde allermest brug for det. Det er den ting i livet, jeg ikke kan lade være med at gøre…”.

 

Da hun som syvårig besluttede sig for at starte til sangundervisning, begyndte den sensitive og kreative side at folde sig ud hos den unge sanger.

Efter de første sange kom til verden kort tid efter, blev det originale musik opført på de små scener med succes, der gav sangskriveren mere blod på tanden.

 

I start 2014 begyndte rock genren at interessere den ellers opdraget klassisk- og jazzede sangerinde, og en hel ny verden åbnede sig, da hun også begyndte at udfordre stemmen ved at synge fuldregister i de høje toner – ”Jeg kunne ikke koble min stemme til min teknik når jeg nåede helt derop! Den blev rå, sexet, krydret og sprød, men det gjorde ondt bagefter, og jeg mistede min stemme fuldstændig i to måneder efter et års tilvænning af den forkerte – men nye måde – at synge på, hvorefter jeg måtte lære mig selv at synge rigtigt igen.”

I årene op til det elektroniske univers begyndte at liste sig ind ad bagdøren, prøvede hun gang på gang at få sit rock/pop band på benene, men dette svigtede hver gang.

Da hun efter halvanden måneds oplevelse af gymnasiet droppede ud, måtte hun indrømme overfor sig selv, at det ikke var den vej, der skulle til for at blive fuldtidsmusiker. Det krævede hårdere arbejde, ingen plan B og kunstnerisk frihed – hvilket på alle måder brød normen for datteren i en umusikalsk familie.

Det var dog ikke uden grund, at det korte ophold på gymnasiet skulle opleves. Maria blev hurtigt hevet med til en tilfældig Open Mic., hvor hun nervøst og usikkert spurgte om hun måtte spille noget to originale sange på den åbne scene – hvilket førte til hendes nuværende netværk og musiker liv, der gentagne gange blev skubbet i den rigtige retning af værterne Benjamin Aggerbæk og Jens Jepsen.

 

En ny start begyndte på en produktionsskole i et upoleret, empatisk miljø og i den første leje lejlighed i året 2015 i København, hvor der blev mulighed for stilhed, sangskrivning klokken tre om natten, og selvstændighed og accept fra sig selv i det liv Maria Jensen havde behov for at leve som musiker.

På trods af modgang i en hård branche, hvor den unge sangerinde har startet og bygget alt op fra bunden i sin egen karriere, bliver hendes musik nu spillet i kortfilm, som hovednavn på spillesteder og har nu sine første to selvproducerede singler ude på de små streamingtjenester –

“HUMAN POWER” & “(I AM A) DRA-MAMA”

 

 

ENGLISH

 

Maria Jensen – The name behind the artist, producer, singer/songwriter DRA-MAMA – is a pop / electronic musician born in 1999.

Despite her young age, she early took her first steps as an independent entrepreneur for self-written music and composition.

DRA-MAMA aka. Maria Jensen describes her music, voice and inspiration source as her “best friend from childhood. It is just something that has always been there for me when I needed it most. It is the one thing in life I cannot stop doing… “.

 

When she as a seven-year-old decided to take singing lessons, the sensitive and creative side began to unfold from the young singer.

After the first songs came to daylight shortly after, the original music was performed on small music stages successfully, making the singer/songwriter even more enthusiastic.

 

In the beginning of 2014, the rock genre began to interest the otherwise educated classical and jazzy singer and a whole new world opened when she began to challenge the voice by singing full register in the high tones – “I could not align my voice to my singing technics when I reached the top of it! It became raw, sexy, spicy and crisp, but it hurt afterwards and I completely lost my voice for two months after a year’s rejuvenation of the wrong – but new way – to sing, after which I had to teach myself to sing properly again.”

Over the years up to the electronic universe began to sneak in the back door, she repeatedly tried to get her rock / pop band , but it failed every time.

When she dropped out after a month and a half of her upper secondary school, she had to admit to herself that it was not the way to become a full-time musician. It required tougher work, no plan B and artistic freedom – which in every way broke the norm for the daughter of a non-musical family.

However, it was not without reason that the short stay at high school was to be experienced. Maria was quickly invited to an Open Mic in a nearby city, where she nervously and uncertainly asked if she could play some of her own music on the open scene – which led to her current network and musician’s life repeatedly being pushed in it right direction by the hosts Benjamin Aggerbæk and Jens Jepsen.

 

A new start began at a production school in an unobstructed, empathetic environment and in the first rental apartment in the year 2015, where she had the opportunity for silence and songwriting at three o’clock in the morning and experience the independent feelings and acceptance from herself in the life that Maria Jensen needed to live budding full-blown musician.

Despite adversity in a tough industry, where the young singer has started and built everything from scratch in her own career, her music is now the soundtrack in short films, the main name of venues and has her first published singles released on the small streaming services –

“HUMAN POWER” & “(I AM A) DRA-MAMA”